Виробничий кооператив це

Командитне товариство-це

Командитне товариство - це таке господарське товариство, в якому один або більше учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть по його боргах додаткову відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути поширене стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми внесками (вкладники).

74.Назвіть вимоги до установчих документів акціонерних товариств

Вимоги до змісту установчих документів:

- у статуті товариства вказуються:

- найменування юридичної особи;

- органи управління товариством, їхня компетенція, порядок прийняття ними рішень;

- порядок вступу до товариства та вихід з нього;

- в установчому договорі товариства визначаються:

- зобов'язання учасників створити товариство;

- порядок їхньої спільної діяльності щодо його створення;

- умови передачі товариству майна учасників.

Виробничий кооператив це

Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб.

76.Корпорація це

Корпорація (запозичення: фр. corporation, від лат. corporari — формування в організмі) за українським законодавством — це юридична особа, що створена суб'єктами господарювання з метою регулювання своєї діяльності.

В Україні також похідними термінами від «корпорація» як правило позначаються явища, що пов'язані з акціонерними товариствами та господарськими товариствами.

77.Назвіть випадки зловживання монополістичним становищем

Випадки зловживанням монопольним становищем на ринку
(відповідно до ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про захист економічної конкуренції») 1. Встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку Ця норма забороняє суб’єкту господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на певному ринку товарів та/або послуг (далі – Суб’єкту-монополісту), встановлювати такі ціни на свою продукцію, а також такі умови придбання товарів, які неможливо було б встановити за умови наявності значної конкуренції.

2. Застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те причин Ця норма зобов’язує Суб’єктів-монополістів утримуватися від застосування різних цін чи інших умов придбання товарів без об’єктивно виправданих на те причин.3. Обумовлення укладання угод прийняттям суб’єктом господарювання додаткових зобов’язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору Суб’єкту-монополісту забороняється укладати з контрагентами договори, які обумовлюють виконання різного виду умов, не пов’язаних безпосередньо з предметом таких договорів.

4. Обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб’єктам господарювання, покупцям, продавцям Зазначена норма забороняє монополісту безпідставно обмежувати виробництво, припиняти технічний розвиток, а також випуск своєї продукції. Слід додати, що згадані дії з боку Суб’єкта-монополіста не допускаються, якщо такі обставини завдали чи можуть завдати шкоди іншим суб’єктам господарювання, покупцям чи продавцям.

5. Часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання Суб’єкту-монополісту забороняється необґрунтовано повністю або частково відмовлятися від придбання чи реалізації товару.

6. Суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин Наведене правило забороняє монополісту істотно обмежувати конкурентоспроможність інших учасників ринку.

7. Створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання Суб’єкти-монополісти не повинні штучно створювати такі умови, за яких нові учасники не зможуть увійти на ринок, чи вийти з нього, а також умови, що цілком виключать можливість присутності продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання на підконтрольному їм ринку.

78.Назвіть випадки визнання дискримінаціїї СГ

Дискримінацією суб'єктів господарювання органами влади у цьому Кодексі визнається:

заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм господарювання в будь-якій сфері господарської діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів господарської діяльності або виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції;примушування суб'єктів господарювання до пріоритетного укладання договорів, першочергової реалізації товарів певним споживачам або до вступу в господарські організації та інші об'єднання;

прийняття рішень про централізований розподіл товарів, який призводить до монопольного становища на ринку;

встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший;

надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших суб'єктів господарювання, що призводить до монополізації ринку певного товару;

обмеження прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів;

встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб'єктів господарювання або груп підприємців.

79.Комерційна таємниця-це

Комерці́йна таємни́ця — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим маєкомерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Варіант 2

80.Назвіть ознаки фіктивності

до ознак фіктивності належатьфакт відсутності емітента за місцезнаходженням, неподання емітентом до Комісії регулярної інформації, нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та інше.

Зазначене Положення приведено у відповідність до вимог Податкового кодексу України. Так, внесення та виключення емітента до / з Переліку здійснюються на підставі спільного рішення Державної фіскальної служби та Комісії.

81.Назвіть порядок припинення СГ

Суб'єкт господарювання припиняється за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів), за рішенням інших осіб-засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених ГК та іншими законами, - за рішенням суду.

Припинення за юридичними підставами може бути двох видів: добровільним і примусовим.

Юридичними підставами добровільного припинення суб'єкта господарювання є ініціатива власника цього суб'єкта чи уповноважених ним органів або передбачені законом чи установчими документами обставини (наприклад, у зв'язку із закінченням строку, на який він створювався, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено). Мотиви ініціативи суб'єкта господарювання закон не визначає. Це можуть бути: зміна профілю діяльності, конкуренція, затоварення тощо.

Види юридичних підстав примусового припинення суб'єкта господарювання визначені в законодавстві у вигляді примірного переліку (наприклад, ч. 2 ст. 38 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців").

Примусово суб'єкт господарювання припиняється відповідно до судового рішення, постановленого на підставі:

- визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;

- провадження суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить установчим документам або такої, що заборонена законом;

- невідповідності мінімального розміру статутного фонду суб'єкта господарювання - юридичної особи вимогам закону;

неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;

наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність суб'єкта господарювання - юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

82.Підприємство з іноземними інвестиціями-це

Підприємство з іноземними інвестиціями(ПІІ) — підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить щонайменш 10%. Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями від дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

83.Середнє підприємство це

Звертаємо Вашу увагу на те, що за принципом виключення всі

підприємства, що не потрапляють до категорії "малих" і "великих",

є середніми.

Отже, якщо підприємство має середньооблікову чисельність

працюючих за звітний фінансовий рік менше 50 чоловік, а обсяг

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей

період перевищує суму, еквіваленту 500 тис. євро за середньорічним

курсом Національного банку України відносно гривні, то таке

підприємство буде вважатися середнім

84.Назвіть вимоги до установчих документів командитного товариства

Установчим документом повного товариства і командитного товариства є заснов­ницький договір.

Засновницький договір повного товариства і командитного товариства, крім відо­мостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинні визначати розмір частки кожно­го з учасників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. Стосовно вкладників командитного товариства в засновницькому дого­ворі вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства та розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.


9569220911649866.html
9569248402738107.html
    PR.RU™