Дати характеристику класифікації страхування за економічними ознаками

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Класифікація за економічною ознакою передбачає кілька варіантів.

По першому варіанту, залежно від спеціалізації страховика виділяють: страхування життя, загальні види страхування.

Так, за спеціалізацію діяльності страхові компанії поділяються на дві великі групи в залежності від наявності або відсутності у договорі страхуванняінвестиційної складової: страхування життя та загальне (ризикове страхування)

Загальне страхування включає всі ті види страхування, які не підпадають під ознаки договорів страхування життя. Договори загального страхування є короткостроковими. Стандартний термін –один рік. Іноді во­ни можуть укладатися навіть на кілька днів, наприклад при страхуванні вантажів — на період транспортування, а при страхуванні туристів, що виїздять за кордон, — на період перебування там. Отже, тут немає змоги протягом тривалого часу нагромаджувати страхові премії. Та й самі страхові премії порівняно з договорами страхування життя мають зовсім інший економічний зміст. Вони, як правило, сплачуються одноразово i становлять невеличкий відсоток від страхової суми. Вони не нагромаджуються, не розглядаються страхувальниками як інвестовані кошти i не повертаються страхувальникам по закінченню дії договору страхування.Договори загального страхування, таким чином, призначені лише для забезпечення компенсації збитків внаслідок страховик подій.

По другому варіанту, класифікація за економічними ознаками передбачає класифікацію за:

· родом небезпеки (видами ризиків);

· Об'єктами (галузями, підгалузями i видами);

· статусомстрахувальника(юридичні, фізичні особи);

· статусом страховика;

Так, іноді практика страхування потребує комплексного страхово­го захисту майнових інтересів страхувальника. Тоді за одним страховим полісом беруться на страхування кілька різнорідних об’єктів на випадок одних i тих самих страхових подій. У цьому разі доцільніше додержувати класифікації не за об’єктами стра­хування, а – за родом небезпеки. Під родом небезпеки розуміється набір специфічних страхових подій (страхових ризиків), які супроводжують конкретну діяльність страхувальника. Із цього погляду в загальному страхуванні виокремлюють, наприклад за такими ризиками:

· пов’язаних з життям та здоров’ям;

· негативними подіями на транспорті;

· з ризиками підприємців;

· фінанси-кредитними ризиками;

· технічними ризиками;

· нанесення збитку третім особам;

· пов’язаних з діяльністю на АЄС;

· пов’язаних з діяльністю в космічній галузі.

Не менш важливою з економічного погляду є класифікація за об'єктами страхування,тобто об'єктами, на які спрямовується страховий захист. Класифікація за об'єктами страхування перед­бачає виокремлення трьох галузей:

· особистого страхування (об'єкти — життя, здоров'я і працездатність страхувальників або застрахованих);

· майнового страхування (об'єкти — майно в різних його видах: рухомі і нерухомі матеріальні цінності, грошові кошти, доходи);

· страхування відповідальності (об'єкт — відповідальність за шкоду, заподіяну страхувальником життю, здоров'ю, майну третьої особи).

Варіант 5


9573469032196992.html
9573534824457401.html
    PR.RU™